MS airco

Algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 7 – uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 – Verplichtingen van MS-airco.nl bij herroeping

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Geschillen

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

MS-airco.nl is een eenmanszaak.

Naam ondernemer:

MS-airco.nl

Handelend onder de naam/namen:

PDV Oirschot

Vestigingsadres:

Cloete 70, 5688 PD Oirschot

Vestigingsnummer:

000045473854

KvK-nummer:

77803620

Btw-nummer:

NL003241497B29

Telefoonnummer:

06 23691557

Bereikbaarheid:

Afhalen op afspraak.

Afhaaladres:

Industrieweg 5-i, 5688 DP Oirschot

E-mailadres:

Info@ms-airco.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MS-airco.nl  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, dan zal MS-airco.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze inzage in de algemene voorwaarden kan worden verkregen bij MS-airco.nl en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 3 – Het aanbod

Indien er een aanbod is dat een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MS-airco.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en inhoud. Kennelijke misverstanden of fouten in het aanbod binden MS-airco.nl niet.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat de consument weet welke rechten en verplichtingen aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod met inachtneming van het vermelde in deze voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MS-airco. de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg onverwijld. Zolang de ontvangst door MS-airco.nl voor deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Consumenten hebben alleen recht op garantie indien de airconditioners zijn gehangen door een erkende F-gas gecertificeerde monteur. Hier moet bewijs van aan te tonen zijn.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen – na ontvangst- zonder opgave van redenen ontbinden. MS-airco.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door de consument in ontvangst is genomen. Als de consument in één bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. MS-airco.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het bovenstaande lid.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MS-airco.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat de consument het product binnen gekregen heeft, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MS-airco.nl. Dit hoeft niet als MS-airco.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MS-airco.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MS-airco.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als MS-airco.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 8 – Verplichtingen van MS-airco.nl bij herroeping

Als MS-airco.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

MS-airco.nl vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door MS-airco.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij MS-airco.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

MS-airco.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

MS-airco.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen indien MS-airco.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MS-airco.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
2.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
3.Als de consument zelf de airconditioner heeft gehangen of dit heeft laten doen door iemand die geen erkende F-gas gecertificeerde monteur is.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MS-airco.nl kenbaar heeft gemaakt.

MS-airco.nl zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal MS-airco.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MS-airco.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan MS-airco.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen MS-airco.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet schadelijk zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan.